Biodiverzita a péče o krajinu

Rostlinná
produkce

Skip Navigation LinksHOME > Rostlinná produkce > Správa krajiny > Biodiverzita a péče o krajinu

Biodiverzita a péče o krajinu

 

Pestrý osevní postup

Díky zastoupení živočišné výroby pěstujeme celkem 14 plodin, včetně meziplodin, s výrazným zastoupením zlepšujících plodin. Správný osevní postup zlepšuje využití potenciálu pozemku, živin a fytosanitární efekt.

Neposečené plochy

Neposečené plochy trvalých travních porostů na DPB nad 12 hektarů nevyžadují ošetření prostředky na ochranu rostlin, slouží jako přirozené stanoviště hmyzu, ptáků i drobné zvěře. Podle studie Univerzity Karlovy je výskyt hmyzu dvojnásobný. V námi obhospodařovaných katastrech máme celkem 36 neposečených ploch.

Nektarodárné biopásy

Na jaře roku 2020 byly vysety nektarodárné biopásy přesně definovanou směsí rostlin. Tyto biopásy se nachází  na 18 pozemcích. Slouží jako podpora bezobratlých živočichů, zejména k zvýšení početnosti a přežívání druhů i jedinců cílových organismů (včela medonosná, čmeláci, denní motýli, pestřenky nebo samotářské včely), potravních a hnízdních příležitostí pro ptáky zemědělské krajiny, vytvoření potravních stanovišť pro drobnou zvěř. Mimoto zvyšují pestrost a atraktivitu zemědělské krajiny.

Údržba krajinných prvků

Podílíme se na údržbě krajinných prvků. Na o. p. máme zapsáno 13 krajinných prvků - solitérní dřeviny nebo skupiny dřevin, na trvalých trvaních porostech máme 211 ekologicky významných prvků - skupiny dřevin, solitérní dřeviny, stromořadí, meze a mokřady. Ve skutečnosti je to významně více, pravidla však neumožňují zahrnout KP o výměře nad 0,3 hektaru nebo spojené s hranicí pozemků. Uvolnění striktních pravidel s přesahem do plateb pachtovních vztahů by přispělo k vyšší pestrosti krajiny.

Udržování okrajů pozemků

Udržování okrajů pozemků ořezem větví snižuje šíření plevelných dřevin. Podmínkou je nezbytná spolupráce s vlastníky pozemků. 

Opravy a údržba polních komunikací

Kvalitní polní cesty snižují nutnost přejezdů techniky po pozemcích, čímž snižuje se utužení půd a tím zvyšuje schopnost půdy zadržovat vodu. Proto polní cesty opravujeme i udržujeme v dobrém stavu.

 

 

Poučení GDPR
© 2024 ZD Sloupnice - všechna práva vyhrazena. Webové stránky vytvořila marketingová a reklamní společnost PAREXPO s.r.o.