Kvalita a eroze půdy

Rostlinná
produkce

Skip Navigation LinksHOME > Rostlinná produkce > Správa krajiny > Kvalita a eroze půdy

Kvalita a eroze půdy

Jak zvyšujeme kvalitu půdy a snižujeme její erozi?
Podívejte na výčet našich opatření, které v ZD Sloupnice děláme.

Pravidelná dodávka organické hmoty 

Díky rozsáhlé živočišné výrobě hnojíme hnojem, kejdou na posklizňové zbytky nebo k meziplodinám. Je to 8x vyšší úroveň než průměr ČR. Téměř polovina všech živin je u nás dodána prostřednictvím statkových hnojiv, které zlepšují strukturu půdy, obsah humusu, zvyšují mikrobiální život, zlepšují vazbu a využití živin.

Pěstování plodin vázajících dusík

Tyto plodiny vázající dusík slouží jako krmivo, zlepšují strukturu půdy, jsou hluboko kořenící, nevyžadují další hnojení, neohrožují vodní zdroje a víceleté porosty významně zvyšují pokryvnost půdy.

Pěstování meziplodin

Pěstování meziplodin zvyšuje pokryvnost půdy, snižuje použití prostředků na ochranu rostlin, má fytosanitární účinek a zvyšuje biodiverzitu.

Vápnění půdy

Vápnění půdy zlepšuje pH půdy, což má významný vliv na zlepšení její struktury, čímž se zvyšuje schopnost půdy vázat živiny a vodu.

Vyvážené hnojení

Vyvážené hnojení fosforem (P) a draslíkem (K) vytváří důležitou rovnováhu základních živin v půdě v poměru k hnojení dusíkem, aby nedocházelo k degradaci půd. Ideální poměr doplňování živin dusík:(fosfor a draslík) je 1:1, náš poměr hnojení je 1,07:1, průměr v ČR 1,7:1.

Technologie pásového setí Strip-Till

Technologie pásového setí Strip-Till je unikátní protierozní technologie, kdy se širokořádková plodina seje do úzce zpracovaného řádku, zatímco v meziřádku zůstává předplodina nebo meziplodina. Tento způsob výsevu má výrazný zasakovací efekt.

Hloubkové kypření

Hloubkové kypření je uznaná protierozní technologie, kypříme do 30 - 35 cm hloubky mimo orbu.

Obsevy a přerušovací pásy

Obsevy a přerušovací pásy snižují riziko eroze půdy a zvyšují pestrost krajiny.

Zatravněné průlehy a údolnice na orné půdě

Zatravněné průlehy a údolnice na orné půdě zabraňují erozi půdy, nevyžadují aplikace prostředků na ochranu rostlin. V posledních letech došlo k dalšímu zatravnění v Končinách, Přívratě, u plata MSDS, v Němčicích u zkratky na Suchou.

 

 

Poučení GDPR
© 2024 ZD Sloupnice - všechna práva vyhrazena. Webové stránky vytvořila marketingová a reklamní společnost PAREXPO s.r.o.